Terug

Mid Season Sale! 30% korting op heel de collectie! CODE: KORTING30

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS
Elgraflo Bvba
Nieuwstraat 35, 3540 Donk
[email protected]
BTW:BE0724.546.943
RPR: Leuven

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De woo-commerce website van Elgraflokidz, een BVBA. met maatschappelijke zetel te nieuwstraat 35, 3540 donk biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Elgraflo kidz houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aaBVBAaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Elgraflo kidz aaBVBAaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Elgraflo kidz behoud zich het recht om bestellingen te weigeren wanneer producten foutief online geprijsd staan. De klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen.

ARTIKEL 3: AANBOD EN ACTIES

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie oBVBAolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elgraflo kidz niet. Elgraflo kidz is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middeleBVBAerbintenis. Elgraflo kidz is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Elgraflo kidz. Elgraflo kidz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Al onze acties en weggeef prijzen dienen afgehaald te worden in de winkel te Diest.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.
• Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling.
• Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen. Indien de klant nog geen account heeft aangemaakt kan er ook worden afgerekend als gast.
• De klant kiest zijn verzendingsmethode: afhaling Elgraflo kidz of verzending met Bpost of UPS. De leveringstermijn voor verzending met Bpost of PostNL bedraagt 3 werkdagen met uitzondering van de artikelen met als vermelding 1-4 weken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart (MasterCard, Visa)
• via bankkaart (België) (Maestro, Bancontact)

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden, vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aaBVBAaarding door Elgraflo kidz. Elgraflo kidz is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

We streven ernaar om alle aangekochte artikels, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk te leveren, binnen de 3 werkdagen. Sommige artikels hebben een langere levertermijn. Dit staat telkens bij het artikel vermeld. De levertermijn van een bestelling wordt bepaald door het artikel met de langste levertermijn. We hebben meerdere ophalingen per week Na 2 aanbiedingen kan u het pakket afhalen in een Post-punt.

• Een aantal artikelen kan enkel worden opgehaald in onze winkel, dit staat steeds duidelijk bij het artikel vermeld. Wenst u een artikel dat enkel kan worden afgehaald, toch te laten leveren, dan kan u ons steeds contacteren voor de leveringsvoorwaarden van die artikelen.
• Voor artikelen die wel verzonden worden bedragen de verzendingskosten voor België en Nederland bij een aankoopbedrag van €0,00 t.e.m. €50,00 incl. BTW, €5,99. Bij deze landen wordt er voor een aankoopbedrag van meer de €50,00 incl. BTW geen verzendingskosten aangerekend.

Tevens kan je ervoor kiezen om de aangekochte artikels gratis te komen afhalen in onze winkel. (Hasseltsestraat 7, 3290 Diest). Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Elgraflo kidz.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Elgraflo kidz was geboden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Elgraflo kidz.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Elgraflo kidz te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Elgraflo kidz.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Elgraflo kidz BVBA., Hasseltsestraat 7, 3290 Diest, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Elgraflo kidz BVBA. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Elgraflo kidz, Hasseltsestraat 7, 3290 Diest. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Elgraflo kidz zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Elgraflo kidz alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Elgraflo kidz op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Elgraflo kidz wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Elgraflo kidz geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Elgraflo kidz betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Elgraflo kidz klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Elgraflo kidz.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Elgraflo kidz zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van Elgraflo kidz is bereikbaar via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Hasseltsestraat 7, 3290 Diest. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Elgraflo kidz beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Elgraflo kidz zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Elgraflo kidz om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 12: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Elgraflo kidz. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Elgraflo kidz kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 13: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 

Bedankt voor jullie vertrouwen en geniet van jullie aankopen.

Florian & Graciana
Zaakvoerders
Elgraflo Kidz

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »